Fred Trafikskolas allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Fred Trafikskola AB (Org nr. 5592758154), nedan kallad trafikskola, och kund/elev, nedan kallad kund. I avtalet benämns angivna avtalsparter i förening “parterna”.

Trafikskolan har följande webbplatser vilka omfattas av dessa allmänna villkor:

§1 Avtal

När kund köper, bokar, anmäler sig eller skriver in sig, antingen själv eller via trafikskolans personal, ingås avtal med trafikskolan och kunden samtycker till dessa allmänna villkor.

§2 Minderårig

En kund som är under 18 år måste enligt lag ha sina föräldrars eller förmyndares samtycke för att ingå avtal med trafikskolan. Om samtycke inte kan ske på annat godtagbart sätt ska kunden uppvisa ett intyg från sina föräldrar eller förmyndare. Trafikskolan dokumenterar hur kunden har identifierat sig.

§3 Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen reglerar trafikskolans användning av kunds personuppgifter och stärker rättigheterna för kunden när det gäller personlig integritet. Denna paragraf handlar om hur trafikskolan tillämpar denna förordning.

Personuppgifter vid försäljning

Trafikskolan lagrar namn och adress som krävs för att skapa ett korrekt kvitto enligt bokföringslagens krav på en kontantfaktura. E-post lagras för att kunna sända kvitto till kunden. Uppgifterna lagras i sju år innan de raderas.

Personuppgifter vid utbildning

Trafikskolan sparar namn, adress, telefonnummer, personnummer enligt trafikförordningens krav på trafikskolan. E-post lagras för att kunna sända lektionstider till kunden. Kunden loggar även in i sitt läromedel med sin e-postadress. Uppgifter om utbildningen lagras för att kunna genomföra en utbildning i enlighet med Transportstyrelsens krav på utbildningsplan och dokumentation. Vi lagrar inga känsliga uppgifter i samband med utbildningen, utöver personnummer, som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om sexualliv,  hälsa, t ex ADHD. Om du går på en anpassad utbildning, t ex för dyslexi, lagras information om detta.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter hanteras endast av trafikskolans personal, myndighetsperson vid eventuell tillsyn samt eventuellt underleverantörer med speciella avtal, som ansvarar för datasystem eller liknande. Uppgifterna delas aldrig med någon övrig tredje part utan samtycke.

Samtycke till lagring av personuppgifter

Inhämtning av samtycke till lagring av personuppgifter sker i enlighet med §1. Trafikskolan dokumenterar hur kunden har samtyckt. I samband med utskick av information, marknadsföring, från trafikskola till kund kan kund ange att man inte önskar denna typ av utskick. Obligatoriska utskick, t ex lektionstider och kvitton, kan inte väljas bort.

Utdrag av personuppgifter

Kund kan begära att få ett utdrag av vad som finns lagrat om kunden. Trafikskolan ska då skyndsamt till kunden skapa en PDF med denna information.

Begäran om ändring av personuppgifter

Kund kan begära att trafikskolan ändrar lagrade personuppgifter. Kund ska då tala om för trafikskolan vad som ska ändras. Trafikskolan ska då skyndsamt ändra personuppgifterna. Om någon personnuppgift inte går att ändra på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Begäran om radering av personuppgifter

Kund kan begära att trafikskolan raderar lagrade personuppgifter. Trafikskolan kommer då att skyndsamt radera uppgifterna. Om någon personnuppgift inte går att radera på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Kund ändrar någon av sina tidigare uppgivna personuppgifter

Kund ska alltid informera trafikskolan vid byte av adress, telefonnummer eller e-postadress under aktiv utbildning. Om trafikskolan behöver meddela kunden viktig information och inte får kontakt via angivna kontaktuppgifter kan trafikskolan inte hållas ansvarig för detta.

Säkerhet vid lagring av personuppgifter

All data lagras på säkra servers inom EU som sköts av Trafikskola Online AB och dess underleverantör Microsoft Azure som är certificerat av ISO 27018. Trafikskola Online jobbar aktivt för hög säkerhet kring de personuppgifter som lagras. Endast personal som har speciella avtal har möjlighet att hantera trafikskolans uppgifter.

Incidenter med personuppgifter

Om trafikskolan utsätts för intrång eller någon enhet förloras vid t ex stöld nollställs omgående enhetens inloggningsuppgifter. Inga data lagras på enheten. Vid omfattande dataintrång i systemet finns rutiner för att undersöka och säkerställa en fortsatt hög säkerhet. Vissa uppgifter, t ex lösenordet, är krypterade.

Trafikskolan lagrar inte uppgifter av den typ som gör att ett dataintrång medför risker för enskildas fri- och rättigheter och behöver därför inte anmälas till tillsynsmyndighet inom 72 timmar.


§4 Bokning & avbokningsregler

Regler för bokningar med egen inloggning via trafikskolans Läromedel eller i kontakt med Trafikskolans personal. En bokning som är gjord av körkorteeleven själv, via bokningssystemet eller genom trafikskolans personal är bindande.

Av- eller ombokning av bokad körlektion kan göras via elevkontot i bokningssystemet eller genom att lämna meddelande i trafikskolans växel 24/7, senast klockan 13:00 vardagen innan bokningen.
 
Av- eller ombokning av kurser/utbildningar måste göras via TELEFON i kontakt med trafikskolans personal eller genom att lämna meddelande i trafikskolans växel, senast klockan 13:00 TRE vardagar innan bokning.
 

Vid senare av- eller ombokning debiteras fullt avgift.
Vid förhållande man inte kan råda över, till exempel akut sjukdom, tillåts ombokning vid uppvisande av sjukintyg utfärdat samma dag som den avbokade körlektionen eller kursen. Ett positivt PCR-test gäller vid covid-19.

§5 Priser, köpvillkor & Giltighetstid

PRISER

Trafikskolans aktuella priser redovisas på trafikskolans webbplatser. Priserna kan ändras under utbildningens gång. Förskottsbetalning krävs för att priset ska gälla. Alla priser är i SEK inklusive moms.


 
KÖPVILLKOR

Betalningen görs alltid i förskott i kontakt med trafikskolans personal eller via hemsidan.  Trafikskolan är kontantlös. 

Betalning görs via NETS som erbjuder direktbetalning med kort eller swish Alternativt ansöker du om möjligheten till delbetalning eller betalning mot faktura via ZAVER.  Vid betalning genom faktura eller delbetalning övergår betalningsansvaret till ZAVER/NETS. 

Avtalsvillkor för Riverty Konto och Riverty Delbetalning


 
GILLTIGHETSTID 

Köpt tjänst, i form av exempelvis körlektioner, kurser, bokning av förarprov eller paket, måste  förbrukas inom 6 månader från inköpsdatum. 

Köpt digitalt läromedel är förbrukat i samband med aktiveringen i elevkontot och är tillgängligt så länge som eleven är aktiv körkortselev i körskolan.

Att vara aktiv körkortselev innebär att man loggar in regelbundet, 1 ggn per 14 dagar, på sitt elevkonto i bokningssystemet, har kommande bokningar så som körlektioner, kurser eller förarprov och/eller använder eventuellt läromedel. Avaktivering av elevkonto görs utan förvarning.

§6 Ångerrätt och återbetalning

ÅNGERRÄTT E-HANDEL

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt vid köp i webbutiken.
Vid köp av tjänst börjar ångerfristen löpa dagen då avtalet ingåtts.

Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Ångerrätten omfattar inte varor/tjänster som inhandlas i trafikskolan, utan avser endast e-handel.

Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller en helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. Om du inte ger konsumenten rätt information om ångerrätten har konsumenten upp till ett år från den ursprungliga ångerfristen på sig att ångra köpet.

Vid åberopande av ångerrätten
Meddela oss inom 14 dagar från det att du gjort ditt köp att du avser utöva din ångerrätt. Använd gärna formuläret: Nedan

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.


ÅTERBETALNING

Återbetalning efter ångerfristen Återbetalning görs mot avgift på 10% av beloppet under förutsättning att återbetalning begärs inom 3 månader från inköpsdatum och att övriga regler kring exempelvis avbokning har följts. Observera att spräckta paket som betalas tillbaka helt eller delvis görs så mot ordinarie pris. 

§7 Personligt användarkonto för utbildning

En kund som skrivs in på skolan som körkortselev får ett användarkonto med möjlighet att nyttja bland annat trafikskolans läromedel.
Användarkontot är personligt. Inloggning & lösenord ska endast användas av den elev det är avsett för.

Körkortseleven har ansvar för att välja ett säkert lösenord och skydda detta. Trafikskolan är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår om någon utomstående loggar in och använder elevens konto.

I regel gäller fritt personligt bruk av trafikskolans tjänster när användarkontot är aktivt.
Detta förutsätter dock att bruket faller inom ramen för vad som kan anses vara rimligt för en elev, dess handledare och trafiklärare.

Aktiv körkortselev

Att vara aktiv körkortselev innebär att man loggar in regelbundet, 1 ggn per 14 dagar, på sitt elevkonto i bokningssystemet, har kommande bokningar så som körlektioner, kurser eller förarprov och/eller använder eventuellt läromedel. 

Trafikskolan förbehåller sig rätten att stänga av kontot om det över eller underskrider gränsen för rimligt bruk.
Vid stängning av konto ska trafikskolan informera eleven, via av eleven angiven e-postadress, på vilket sätt man överskridit gränsen för bruk.
Finns det en adekvat förklaring till den höga/låga brukande graden kan användarkontot återaktiveras.

§8 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material på trafikskolans webbplatser är skyddat av lagen om upphovsrätt. Materialet får endast användas för privat bruk i samband med att man använder tjänsten. Det är inte tillåtet att kopiera, överlåta, hyra ut, ändra, vidaresälja eller på annat vis använda materialet på ett kommersiellt eller icke kommersiellt sätt.

§9 Friskrivning från ansvar

Trafikskolan tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om eleven ej uppgett korrekta uppgifter, detta gäller även elevens e-postadress.

Trafikskolan ska göra allt man kan för att man som elev ska bli nöjd. Som elev har man ett ansvara att följa de regler som finns. Vid tvister gäller svensk lag för trafikskolans anmälnings- och köpevillkor. Tvister som avser giltighet, tolkning och tillämpning ska avgöras i första hand med hjälp av ”Allmänna reklamationsnämnden” och i andra hand, i allmän domstol, varvid närmaste tingsrätt ska vara första instans.

§10 Ändringar av dessa villkor

Allmänna villkor och köpevillkor kan komma att ändras under utbildningen. Trafikskolan ska informera eleven om eventuella ändringar. Allmänna villkor publiceras alltid på vår webbplats. Köpevillkoren visas alltid i samband med bokning eller köp.

§11 Tvister

Trafikskolan ska göra allt man kan för att man som elev ska bli nöjd. Som elev har man ett ansvara att följa de regler som finns. Vid tvister gäller svensk lag för trafikskolans anmälnings- och köpevillkor. Tvister som avser giltighet, tolkning och tillämpning ska avgöras i första hand med hjälp av ”Allmänna reklamationsnämnden” och i andra hand, i allmän domstol, varvid närmaste tingsrätt ska vara första instans.

§12 Trafikskolans kontaktuppgifter

Ångerformulär- inom 14 dagar

Du som konsument kan använda formuläret nedan  om du vill ångra ett köp/avtal,
du kan också ångra dig på andra sätt. Hur du än gör – spara alltid en kopia (ett
underlag) som visar att du har informerat företaget.

Innehållet är baserat på bilaga 1 i direktiv 2011/83/EU.