Fred Trafikskolas allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Fred Trafikskola AB (Org nr. 5592758154), nedan kallad trafikskola, och kund/elev, nedan kallad kund. I avtalet benämns angivna avtalsparter i förening “parterna”.

Trafikskolan har följande webbplatser vilka omfattas av dessa allmänna villkor:

§1 Avtal

När kund köper, bokar, anmäler sig eller skriver in sig, antingen själv eller via trafikskolans personal, ingås avtal med trafikskolan och kunden samtycker till dessa allmänna villkor.

§2 Minderårig

En kund som är under 18 år måste enligt lag ha sina föräldrars eller förmyndares samtycke för att ingå avtal med trafikskolan. Om samtycke inte kan ske på annat godtagbart sätt ska kunden uppvisa ett intyg från sina föräldrar eller förmyndare. Trafikskolan dokumenterar hur kunden har identifierat sig.

§3 Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen reglerar trafikskolans användning av kunds personuppgifter och stärker rättigheterna för kunden när det gäller personlig integritet. Denna paragraf handlar om hur trafikskolan tillämpar denna förordning.

 

Personuppgifter vid försäljning

Trafikskolan lagrar namn och adress som krävs för att skapa ett korrekt kvitto enligt bokföringslagens krav på en kontantfaktura. E-post lagras för att kunna sända kvitto till kunden. Uppgifterna lagras i sju år innan de raderas.

 

Personuppgifter vid utbildning

Trafikskolan sparar namn, adress, telefonnummer, personnummer enligt trafikförordningens krav på trafikskolan. E-post lagras för att kunna sända lektionstider till kunden. Kunden loggar även in i sitt läromedel med sin e-postadress. Uppgifter om utbildningen lagras för att kunna genomföra en utbildning i enlighet med Transportstyrelsens krav på utbildningsplan och dokumentation. Vi lagrar inga känsliga uppgifter i samband med utbildningen, utöver personnummer, som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om sexualliv,  hälsa, t ex ADHD. Om du går på en anpassad utbildning, t ex för dyslexi, lagras information om detta.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter hanteras endast av trafikskolans personal, myndighetsperson vid eventuell tillsyn samt eventuellt underleverantörer med speciella avtal, som ansvarar för datasystem eller liknande. Uppgifterna delas aldrig med någon övrig tredje part utan samtycke.

 

Samtycke till lagring av personuppgifter

Inhämtning av samtycke till lagring av personuppgifter sker i enlighet med §1. Trafikskolan dokumenterar hur kunden har samtyckt. I samband med utskick av information, marknadsföring, från trafikskola till kund kan kund ange att man inte önskar denna typ av utskick. Obligatoriska utskick, t ex lektionstider och kvitton, kan inte väljas bort.

 

Utdrag av personuppgifter

Kund kan begära att få ett utdrag av vad som finns lagrat om kunden. Trafikskolan ska då skyndsamt till kunden skapa en PDF med denna information.

 

Begäran om ändring av personuppgifter

Kund kan begära att trafikskolan ändrar lagrade personuppgifter. Kund ska då tala om för trafikskolan vad som ska ändras. Trafikskolan ska då skyndsamt ändra personuppgifterna. Om någon personnuppgift inte går att ändra på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

 

Begäran om radering av personuppgifter

Kund kan begära att trafikskolan raderar lagrade personuppgifter. Trafikskolan kommer då att skyndsamt radera uppgifterna. Om någon personnuppgift inte går att radera på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

 

Kund ändrar någon av sina tidigare uppgivna personuppgifter

Kund ska alltid informera trafikskolan vid byte av adress, telefonnummer eller e-postadress under aktiv utbildning. Om trafikskolan behöver meddela kunden viktig information och inte får kontakt via angivna kontaktuppgifter kan trafikskolan inte hållas ansvarig för detta.

 

Säkerhet vid lagring av personuppgifter

All data lagras på säkra servers inom EU som sköts av Trafikskola Online AB och dess underleverantör Microsoft Azure som är certificerat av ISO 27018. Trafikskola Online jobbar aktivt för hög säkerhet kring de personuppgifter som lagras. Endast personal som har speciella avtal har möjlighet att hantera trafikskolans uppgifter.

 

Incidenter med personuppgifter

Om trafikskolan utsätts för intrång eller någon enhet förloras vid t ex stöld nollställs omgående enhetens inloggningsuppgifter. Inga data lagras på enheten. Vid omfattande dataintrång i systemet finns rutiner för att undersöka och säkerställa en fortsatt hög säkerhet. Vissa uppgifter, t ex lösenordet, är krypterade.

 

Trafikskolan lagrar inte uppgifter av den typ som gör att ett dataintrång medför risker för enskildas fri- och rättigheter och behöver därför inte anmälas till tillsynsmyndighet inom 72 timmar.

 

§4 Körkortsutbildning Hos Fred Trafikskola i Vällingby

Fred Trafikskola erbjuder körlektioner för manuell och automatväxlad personbil. samt körkortsteori, riskutbildningar och Handledarkurs. Trafikskolans kurser och teoretiska utbildningar hålls i trafikskolans utbildningslokal på Fjällnäsgatan 8a, vid solursparken i vällingby.

 

Bokningsregler
Regler för bokningar med egen inloggning via trafikskolans Läromedel eller i kontakt med Trafikskolans personal. En bokning som är gjord av körkorteeleven själv, via bokningssystemet eller genom trafikskolans personal är bindande.

 

Av- eller ombokning av bokad körlektion kan göras via elevkontot i bokningssystemet eller genom att lämna meddelande i trafikskolans växel 24/7, senast klockan 13:00 vardagen innan bokningen.
 
Av- eller ombokning av kurser/utbildningar måste göras via TELEFON senast klockan 13:00 TRE vardagar innan bokning.
 

Vid senare av- eller ombokning debiteras fullt avgift.
Vid förhållande man inte kan råda över, till exempel akut sjukdom, tillåts ombokning vid uppvisande av sjukintyg utfärdat samma dag som den avbokade körlektionen eller kursen. Ett positivt PCR-test gäller vid covid-19.

 

Körkortsutbildning

En körkortsutbildningsplan består av 15 moment och körkortseleven förväntas ta sig igenom och lära sig tillämpa samtliga delar både praktiskt och teoretiskt för att få godkänt på sitt Förarprov.

 

Körlektioner
Körlektioner hos fred trafikskola är 60 minuter långa och startar och slutar utanför skolan på Härjedalsgatan 7a, Vällingby

 

Körkortsteori
Trafikskolan erbjuder digitalt läromedel, för självstudier via Trafikskolaonline.se Läromedlet är integrerat i bokningssystemet. Trafikskolan erbjuder även lärarledd körkortsteori, individuellt eller i grupp.

 

Riskutbildning
De två riskutbildningarna måste genomföras innan kunskapsprovet.
Bokning av Riskutbildning 2, Halkbanan. Halkbanan bokas hos Stockholms Trafikövningsplats AB Bromma Halkbana Linta gårdsväg 25, 168 74 Bromma. Körkortseleven måste själv ta sig till platsen för utbildningen.

Trafikskolan kan endast boka risk2 till inskrivna körkortselever som har uppnått tillräckliga körkunskaper, moment 7. Nya körkortselever kan godkännas efter en Utbildningskontroll.

 

BOKA FÖRARPROV

Bokning av kunskapsprov genom Trafikskolan
För att trafikskolan ska låta körkortseleven genomföra ett, genom trafikskolan bokat, kunskapsprov, måste trafikskolan kunna bedöma att körkortseleven är fullärd och kommer att få godkänt vid provtillfället.

Denna bedömning kan endast göras via det digitala läromedel som går att köpa via trafikskolan. Om tillräckliga kunskaper inte uppnåtts i god tid innan bokningstillfället kommer det att bokas av, vilket kan resultera i senarelagt körprov.

 

Bokning av uppkörning och Lån av bil vid körprov.
För att få låna trafikskolans bil vid uppkörning krävs att körkortseleven är färdigutbildad. Denna bedömning görs under en Utbildningskontroll.

Trafikskolan har rätt att avboka körprovet om tillräckliga kunskaper inte uppnåtts i god tid innan bokningstillfället.

§5 Köp, priser & Giltighetstid

Betalningen görs alltid i förskott via hemsidan eller i kontakt med trafikskolans personal. Betalning på plats via bank-giro eller Swish. Trafikskolan är kontantlös och tar inte kort. Möjlighet till distansbetalning via Swish, bankgiro eller betallänk finns via ZAVER som erbjuder direkt banköverföring, faktura eller räntefri delbetalning upp till 24 månader.

Minderåriga
Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande. 

Återbetalning
Återbetalning vid förskottsbetalning sker mot avgift på 10% av beloppet under förutsättning att återbetalning begärs inom köpets giltighetstid och att övriga regler kring exempelvis avbokning har följts. Observera att spräckta paket som betalas tillbaka hel eller delvis görs så mot ordinarie pris.

Det digitala läromedlet är förbrukat i samband med aktiveringen.

Priser
Aktuella priser redovisas på trafikskolans webbplatser. Priserna kan ändras under utbildningens gång. Förskottsbetalning krävs för att priset ska gälla. Alla priser är i SEK inklusive moms.

Giltighetstid
Köpt tjänst, i form av exempelvis körlektioner, kurser, bokning av förarprov eller paket, måste  förbrukas inom 6 månader från inköpsdatum. 

§6 Personligt användarkonto för utbildning

En kund som skrivs in på skolan som körkortselev får ett användarkonto med möjlighet att nyttja bland annat trafikskolans läromedel.
Användarkontot är personligt. Inloggning & lösenord ska endast användas av den elev det är avsett för.

Körkortseleven har ansvar för att välja ett säkert lösenord och skydda detta. Trafikskolan är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår om någon utomstående loggar in och använder elevens konto.

I regel gäller fritt personligt bruk av trafikskolans tjänster när användarkontot är aktivt.
Detta förutsätter dock att bruket faller inom ramen för vad som kan anses vara rimligt för en elev, dess handledare och trafiklärare.

Aktiv körkortselev

Att vara aktiv körkortselev innebär att man loggar in regelbundet, 1 ggn per 14 dagar, på sitt elevkonto i bokningssystemet, har kommande bokningar så som körlektioner, kurser eller förarprov och/eller använder eventuellt läromedel. 

Trafikskolan förbehåller sig rätten att stänga av kontot om det över eller underskrider gränsen för rimligt bruk.
Vid stängning av konto ska trafikskolan informera eleven, via av eleven angiven e-postadress, på vilket sätt man överskridit gränsen för bruk. Finns det en adekvat förklaring till den höga/låga brukande graden kan användarkontot återaktiveras.

§7 Upphovsrätt och nyttjanderätt

En kund som skrivs in på skolan som elev får ett användarkonto med möjlighet att nyttja bland annat trafikskolans läromedel.

 

Allt material på trafikskolans webbplatser är skyddat av lagen om upphovsrätt. Materialet får endast användas för privat bruk i samband med att man använder tjänsten. Det är inte tillåtet att kopiera, överlåta, hyra ut, ändra, vidaresälja eller på annat vis använda materialet på ett kommersiellt eller icke kommersiellt sätt.

 

I regel gäller fritt personligt bruk av trafikskolans tjänster när användarkontot är aktivt.
Detta förutsätter dock att bruket faller inom ramen för vad som kan anses vara rimligt för en elev, dess handledare och trafiklärare.

Att vara aktiv elev innebär att man har kommande bokade körlektioner och är aktiv på sitt elevkonto och använder eventuellt läromedel.

 

Trafikskolan förbehåller sig rätten att stänga av kontot om det över eller underskrider gränsen för rimligt bruk.
Vid stängning av konto ska trafikskolan informera eleven, via av eleven angiven e-postadress, på vilket sätt man överskridit gränsen för bruk. Finns det en adekvat förklaring till den höga/låga brukande graden kan användarkontot återaktiveras.

§8 Friskrivning från ansvar

Trafikskolan tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om eleven ej uppgett korrekta uppgifter, detta gäller även elevens e-postadress.

§9 Ändringar av dessa villkor

Allmänna villkor och köpevillkor kan komma att ändras under utbildningen. Trafikskolan ska informera eleven om eventuella ändringar. Allmänna villkor publiceras alltid på vår webbplats. Köpevillkoren visas alltid i samband med bokning eller köp.

§10 Tvister

Trafikskolan ska göra allt man kan för att man som elev ska bli nöjd. Som elev har man ett ansvara att följa de regler som finns.

Vid tvister gäller svensk lag för trafikskolans anmälnings- och köpevillkor. Tvister som avser giltighet, tolkning och tillämpning ska avgöras i första hand med hjälp av “Allmänna reklamationsnämnden” och i andra hand, i allmän domstol, varvid närmaste tingsrätt ska vara första instans.

 

§11 Trafikskolans kontaktuppgifter

Fred Trafikskola AB Härjedalsgatan 7 A 16266 Vällingby Telefon: 08 695 69 55 E-post: info@fredtrafikskola.se Organisationsnummer: 5592758154 Innehar F-skattebevis

KöpVillkor

Betalningen görs alltid i förskott via hemsidan eller i kontakt med trafikskolans personal.  Trafikskolan är kontantlös.

Trafikskolans priser
Aktuella priser redovisas på trafikskolans webbplatser. Priserna kan ändras under utbildningens gång. Förskottsbetalning krävs för att priset ska gälla. Alla priser är i SEK inklusive moms.

Giltighetstid
Köpt tjänst, i form av exempelvis körlektioner, kurser, bokning av förarprov eller paket, måste  förbrukas inom 6 månader från inköps datum. 

Återbetalning
Återbetalning vid förskottsbetalning sker mot avgift på 10% av beloppet under förutsättning att återbetalning begärs inom köpets giltighetstid och att övriga regler kring exempelvis avbokning har följts. Observera att spräckta paket som betalas tillbaka helt eller delvis görs så mot ordinarie pris.

Köpt digitalt läromedel är förbrukat i samband med aktiveringen i elevkontot och är tillgängligt så länge som eleven är aktiv körkortselev i körskolan.

Att vara aktiv körkortselev innebär att man loggar in regelbundet, 1 ggn per 14 dagar, på sitt elevkonto i bokningssystemet, har kommande bokningar så som körlektioner, kurser eller förarprov och/eller använder eventuellt läromedel.

Minderåriga
Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande. 

BETALSÄTT

På distans & På plats

betalningsmetod nets

Betala med kort.

Nu kan du göra trygga och säkra betalningar med kort i trafikskolan och på hemsidan.

betalningsmetod mastercard
betalningsmetod visa e1695331872751
betalningsmetod swish
betalningsmetod apple pay
betalningsmetod google pay
betalningsmetod apple pay
betalningsmetod riverty
betalningsmetod samsung pay
betalningsmetod trustly

Vilka öppettider har trafikskolan?

Fred Trafikskola är öppen för besök : Måndag till torsdag 11-18 och fredagar 11-15.

Skolans telefontider är: Måndag till torsdag 09-18 och fredagar 09-15.

Övrig tid finns vi tillgängliga via epost, whatsapp och sociala medier.

Det finns även möjlighet att göra köp via hemsidan. Inskrivning görs i samband med köp och bokning av körlektioner kan göras så fort eleven fått bekräftelse på registrerad betalning från bokningsystemet ”TrafikskolaOnline”

Körlektioner finns att boka Måndag till torsdag 05:40-18:20 och fredag – söndag 05:40-14:30

Redovisar skolan tydligt innehåll i och kostnader för utbildningen?

Vi hoppas att vi är tydliga i vår kommunikation med dig oavsett om det är i tal eller text. Tveka aldrig att fråga oss om det är något du funderar på.

Vilken pedagogik använder skolan sig av?

Som auktoriserad bilskola har Fred Trafikskola en godkänd utbildningsplan som baseras på Transportstyrelsens krav och riktlinjer för de bedömningskriterier som ställs på körkortseleven vid förarprov.

Körkortsteorin finns att studera med hjälp av det digitala läromedlet kopplad till Trafikskolaonline.se

Förutom att lära sig att manövrera bilen måste körkortseleven även lära sig samspelet mellan fordon och trafikanter. Allt för att undvika olyckor. För att bli en trygg och säker bilförare behöver körkortseleven följa utbildningsplanen och varva körkortsteori, körlektioner, och om möjligt privat mängdträning under hela körkortsutbildningen.

Vilka möjligheter har man att göra en reklamation om man inte skulle vara nöjd med utbildningen?

Vi tror på öppen och tydlig kommunikation och hoppas att du pratar med oss om du har några som helst frågor eller funderingar om din körkortsutbildning.

Köpt tjänst i form av ex körlektioner ska förbrukas inom 6 månader från köptillfället. En körkortsutbildning beör inte behöva ta mer än 3 månader.

Om du önskar en återbetalning för oförbrukade delar av din körkortsutbildning kan detta göras till önskat bankkonto. Vi drar av 10% på beloppet i administrationsavgift. Eventuella paketpriser återställs vid återbetalning.

Kan man få en individuell utbildningsplan?

Själva utbildningsplanen består av 15st moment som i sig består av olika delmoment.  Den första körlektionen i körkortsutbildnigen lägger grunden för var i utbildningsk´planen som körkortseleven befinner sig baserat på tidigare erfarenhet av bilkörning. Är du en van bilförare rekommenderas att boka en utbildningskontroll för att göra denna bedömningen  innan körkortseleven köper ett helt paket med körlektioner.

Hur ser köerna ut inför provet på Trafikverket?

Nya tider släpps kontinuerligt baserat på trycket och möjligheten för trafikverket att utöka antalet platser på de två delmomenten i förarprovet. Ge dig själv ca 3 månader att genomföra och klara av din körkortsutbildning.

Vad ingår i teoriavgiften och är teorin lärarledd?

Fred Trafikskola erbjuder endast individuella timmar med körkortsteorin som baseras helt på körkortselevens behov.

Vilka moment ingår i den praktiska utbildningen?

Se de olika momenten och delmomenten i körkortsutbildningen finns under fliken Körkortsutbildningsplan på sidan ”Vägen till körkort”

Finns det lediga körtider på tider som passar mig?

Vi erbjuder körlektioner 7 dagar i veckan 

Måndag till torsdag 05:40-18:20 o

fredag – söndag 05:40-14:30

 

Vi kan oftast erbjuda en körlektion inom 3 dagar. En körlektion hos Fred Trafikskola är 60 minuter och startar och slutar utanför trafikskolans lokaler på Härjedalsgatan i Vällingby.

Kan man själv välja trafiklärare?

Vi uppmanar våra elever att prata med oss om de har några som helst problem, frågar eller funderingar om sin trafiklärare , körkortsutbildning eller liknande.

Det är jätteviktigt för oss är att du, som körkortselev hos oss känner att du får den stöd och hjälp du behöver för att bli en trygg och säker bolförare.

Var är trafikskolan belägen i förhållande till övningsområden?

Fred Trafikskola ligger på Härjedalsgatan i Vällingby ca 5 minuters promenad från Vällingby Centrum med flera viktiga övningsområden som rondeller och motorväg i närheten.

Vi övningskör i vårt närområde, Nälsta, Flysta, Råcksta, Beckomberga, Spånga, Hässelby gård men även i Järfälla och Viksjö eller Sollentuna beroende på var körkortseleven har bokat sitt körprov.

Ger skolan hemuppgifter mellan körlektionerna?

Ja! Din körkortsutbildning följer den av STR framtagna utbildningsplanen och sammankopplas med den digitala teorin hos trafikskolaonline.se

På vilket sätt får min privata handledare, om jag har en sådan, delta i min utbildning?

Din privata handledare är varmt välkommen att åka med oss under en körlektion eller fler för att få tips och trix på vad du behöver träna mer på. Att komplettera sin körkortsutbildning med mängdträning tillsammans med en handledare kan öka dina chanser att klara ditt körprov på första försöket.

Vilka krav ställs på förkunskaper före kursstart vid komprimerad utbildning?

Inga speciella. Det som avgör om din körkortsutbildning blir intensiv är dina förutsättningar att boka flera körlektioner per vecka.

Samtidigt är chansen till ett lyckat resultat av en intensiv körkortsutbildning större med en mer erfaren körkortselev men en intensiv körkortsutbildning är inte någon garanti för körkort.

 Betalning genom Zaver Check-out eller med betallänk via SMS med möjlighet till direktbetalning via banköverföring , betala senare via faktura, 14 dagar eller räntefri delbetalning upp till 24 månader. Ditt val av betalsätt signeras med mobilt bankid. 

Fred Trafikskola samarbetar sedan våren 2021 med Zaver som erbjuder betallösningar för både e-handel och fysisk butik. Zaver är ett varumärke som ägs och tillhandahålls av Frink AB.

Möjlighet till distansbetalning genom betallänk till Zaver som erbjuder direkt banköverföring, faktura eller räntefri delbetalning upp till 24 månader.

När du genomför betalning via Zaver godkänner du Zavers användarvillkor och accepterar betalningsansvar, villkor för valt betalsätt samt godkänner våra köpvillkor.

Betalning, val av betalsätt via Zaver, måste genomföras inom 3 dagar från köp/bokningstillfället och vara oss till handa minst en bankdag innan den första bokade körlektionen. Annars blir samtliga körlektioner och kurser avbokade.

Hantering av information i Zaver sker krypterad med SSL.
Du kan välja att betala med olika betalsätt. Nedan följer villkor om de olika betalsätten som finns tillgängliga.

Faktura/Betala senare
Ingen fakturaavgift om fakturan betalas inom 14 dagar.
Fakturan skickas vanligtvis ut via e-post och SMS ca. 5 dagar efter genomförd betalning.

Delbetalning
Med delbetalning från Zaver betalar du i den takt som passar dig.
Du väljer själv löptid i flödet, och kan innan genomförd betalning, se alla de villkor som tillämpas från tid till annan.

Vid val av Faktura eller delbetalning görs en kreditprövning som kan innebära att en kreditupplysning tas. Förutsättning för att få handla mot faktura eller med delbetalning är att du är över 18 år och inte har några betalningsanmärkningar.

Så här betalar du via länk

Ingen nedladdning av programvara krävs.

  1. En betallänk skickas till dig via sms eller mail.
  2. Du väljer det betalsätt som passar dig bäst; Direkt banköverföring, faktura eller räntefri delbetalning upp till 24 månader. 
  3. Godkänn och signera med ditt BankID. Klart!

Kvitto på din betalning skickas till körkortseleven/kursdeltagarens mail när Fred Trafikskola registrerat köpet i bokningsystemet TrafikskolaOnline.SE

Vill du hålla koll på ditt köp hos Zaver finns det en app att ladda mer men det är inget krav.